toggle menu
Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı

Müşteri Aydınlatma Metni

1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kry Grup Yardım Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz ürün ve hizmetlerin faydalanılması ve Şirketimiz tarafından işletilmekte olan www.deniyoo.com internet sitesine/Deniyoo mobil uygulamasına (“Platform”) üye olunması ve Platform’un kullanılması sırasında elde edilen kişisel verileriniz, size ürün ve hizmetlerimizin sunulması, sizin Platform’dan faydalanabilmeniz, alışveriş yapmanız durumunda faturalandırma, Üyelik Sözleşmesi’nin akdedilmesi ve üyelik oluşturulması, üyeliğin işletilmesi, Platform’un yönetimi, ürün ve hizmetlerin sağlanması ve ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi, iyileştirilmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin iş geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tarafımıza hizmet ve ürünleri sağlayan tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Platform’a üyelik, Platform’un kullanılması sırasında Platform üzerinden, telefon ve elektronik posta ile elektronik ortamda ve fiziki ortamda kargo/posta, toplanmakta ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Üyelik Sözleşmesi’nin akdedilmesi ve üyelik oluşturulması, üyeliğin işletilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alışveriş yapmanız durumunda faturalandırma,

Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Platform’dan faydalandırılması,
 • Platform’un yönetimi,
 • Ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi
 • Ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin iş geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

Platform’un kullanımı sırasında çerezler üzerinden elde edilen kişisel verilere ve bu kişisel verilerin Şirketimizce işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Çerez Metni’nden ulaşabilirsiniz.

5) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuatta öngörülen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son Güncellenme Tarihi: 21.10.2020

0
  0
  Sipariş Özeti
  Sepetinizde ürün bulunmuyor.Satın Al